Müügitingimused

1. Müügi üldtingimuste kohaldamine.

Käesolevaid müügi üldtingimusi („Tingimused“) kohaldatakse kõikidele müügitehingutele, mille poolteks on AS Natural (registrikood 10303196; aadress Jaani tee 22, 73001 Koeru, Eesti) („Müüja“) kui müüja ning klient („Ostja“) kui ostja.


2. Lepingu sisu.

Müüja müüb Ostjale teatud puittooteid („Tooted“) vastavalt Tingimustele ning hinnapakkumistele, mille Müüja on Ostjale esitanud ja millega Ostja on nõustunud. Käesolevaid Tingimusi, hinnapakkumist ja Ostja nõustumust nimetatakse edaspidi üheskoos Lepinguks.


3. Erisused ja vastuolud.

Kui Müüja hinnapakkumises esitatud tingimused või Poolte vahel kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokku lepitud tingimused erinevad käesolevatest Tingimustest, on selliselt esitatud või kokku lepitud tingimused käesolevate Tingimuste suhtes ülimuslikud. Lepingu täitmisel ei arvestata Ostja tellimuses, kirjavahetuses või dokumentides esitatud muid tingimusi, mis on käesolevate Tingimustega vastuolus, välja arvatud juhul, kui Müüja on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sõnaselgelt nõustunud kõnealuste Ostja tingimustega.

 
4. Hinnapakkumised.

Kui Ostja soovib osta Müüja pakutavaid Tooteid, esitab Ostja Müüjale isiklikult, telefoni teel või e-posti teel tellimuse. Seejärel teeb Müüja hinnapakkumise, mis kehtib 14 päeva, kui hinnapakkumises pole märgitud teisiti. Kui Ostja hinnapakkumisega nõustub, muutuvad hinnapakkumine ja Tingimused Pooltele siduvaks. Hinnapakkumises esitatakse hinnad ilma käibemaksuta, kui pole märgitud teisiti.


5. Kvaliteet.

Tooted peavad vastavama Tootekirjelduses esitatud kvaliteeditingimustele. Müüja lisab Tootekirjelduse hinnapakkumisele või teeb selle Ostjale muul viisil kättesaadavaks. Tooted peavad vastama ka nõuetele, mis on Toodetele või nende tootmisele kehtestatud Eesti Vabariigi õigusaktidega. Müüja ei ole kohustatud tagama, et Tooted vastaksid mis tahes muudele nõuetele.


6. Ladustamine.

Ostja on teadlik, et puittooted vajavad sobivaid ladustamistingimusi ning kohustub tagama, et pärast Toodete Ostjale üleandmist ladustatakse Tooted selleks sobivas kohas. Müüja ei vastuta Toodete puuduste eest, mille on põhjustanud Ostja poolne ladustamisnõuete rikkumine.


7. Tarnimine.

Müüja tarnib Tooted Ostjale konkreetses hinnapakkumises märgitud tarneklausli kohaselt. Kui hinnapakkumises pole märgitud teisiti, on tarneklausel alati FCA Jaani tee 22, 73001 Koeru, Eesti (Incoterms® 2010). Tarneaeg on märgitud hinnapakkumises.
Ostja on teadlik ja nõustub, et tarnitavate Toodete kogus või maht võib Lepingus märgitud kogusest või mahust +/- 10% võrra erineda.
Müüjal on õigus keelduda Tooteid tarnimast või tühistada edasised tarned, kui Ostja ei ole täies ulatuses tasunud kokkulepitud ettemaksu või kui Ostjal on (i) mis tahes summas tähtaegselt tasumata arveid või (ii) tasumata arveid, mille kogusumma ületab kokkulepitud krediidilimiidi või ületaks selle koos tarnega, millest keeldutakse.
Riskide ülemineku määramisel lähtutakse kohaldatavast Incotermsi klauslist.


8. Kontrollimine kättesaamisel ja pretensioonid.

Kõigi tarnitavate Toodetega peab kaasas olema saateleht või arve. Ostja kohustub tarnitavate Toodete kättesaamisel kontrollima, et puuduksid nähtavad kahjustused ja kogus oleks õige. Toodete koguse mittevastavuse või Toodete või pakendite nähtavate kahjustustega seotud pretensioonid tuleb kättesaamisel esitada kohe, märkides need Toodete saatelehele või Toodete üleandmise ja vastuvõtu akti.
Toodete kvaliteedinõuetele või muudele Lepingu tingimustele mittevastavusega seonduvad pretensioonid peab Ostja esitama 14 päeva jooksul pärast seda, kui ta mittevastavusest teada sai, ent mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast Toodete Ostjale üleandmist.
Mittevastavusega seonduvad pretensioonid tuleb Müüjale esitada vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis koos piisavalt täpse puuduse kirjelduse ja tõenditega (sh pakendite arv, mõõteandmed ja fotod).
Kui Ostja ei täida kontrollikohustust või ei esita mittevastavusega seonduvat pretensiooni nõuetekohaselt ja selles punktis sätestatud tähtaja jooksul, puudub Ostjal edaspidi õigus esitada Müüjale konkreetsete Toodete mittevastavusega seonduvaid nõudeid.


9. Arvete esitamine ja tasumine.

Ostja kohustub tellitud Toodete eest tasuma Müüja esitatava arve alusel. Maksetingimuseks on „ettemaks enne pealelaadimist“, kui hinnapakkumises pole märgitud teisiti.
Kui on kokku lepitud, et Müüja korraldab transpordi, kohustub Ostja tasuma ka Toodete transportimise eest Ostja määratud kohta ning Müüjal on õigus esitada Ostjale arve Müüja tasutud transpordikulude eest.
Kui Ostja viivitab maksete tasumisega, on Müüjal õigus nõuda tähtaegselt tasumata summalt viivist 0,1% päevas kuni täieliku tasumiseni.


10. Omandi üleminek.

Toodete omandiõigus läheb Müüjalt Ostjale üle Toodete üleandmisel, juhul kui Ostja on Toodete eest täielikult tasunud.
Riski ülemineku korral kohustub Ostja Tooted oma kulul tavapäraste riskide vastu kindlustama, kuniks Ostja on Müüjale Toodete eest täielikult tasunud.


11. Omandireservatsioon.

Tarnitavad Tooted jäävad Müüja omandisse kuni Toodete eest täieliku tasumiseni.
Ostjal on keelatud pantida tema valduses olevaid Tooteid, mille omandiõigus kuulub Müüjale. Müüja võib keelata Ostjal paigaldada või käsutada Tooteid, mille omandiõigus kuulub Müüjale.


12. Garantii.

Kui Lepingus pole märgitud teisiti, ei anna Müüja Toodetele garantiid.


13. Ülesütlemine rikkumise korral.

Müüja võib Lepingu kirjalikult ja etteteatamiseta üles öelda, kui Ostja on rikkunud Lepingu olulisi tingimusi ning ei ole rikkumist heastanud või enda kohustust täitnud kahe nädala jooksul alates Müüjalt sellekohase kirjaliku nõude saamisest.
Kumbki pool võib Lepingu igal ajal kirjalikult ja etteteatamiseta üles öelda, kui: (i) teine pool on peatanud või ähvardab peatada tegevuse või tema suhtes algatatakse likvideerimis- või pankrotimenetlus või teise poole vara või osa sellest läheb saneerija või halduri kontrolli alla; või (ii) kui Lepingust tulenevate kohustuste täitmine ei ole õigusaktide tõttu võimalik.


14. Konfidentsiaalsus.

Kui õigusaktidest või Lepingu eesmärgist ei tulene teisiti, kohustuvad pooled hoidma Lepingu sisu ja neile Lepingu täitmise ajal või sellega seoses teise poole äritegevuse või toodete kohta avaldatud või teatavaks saanud mis tahes teavet või andmeid (välja arvatud avalikest või valdkondlikest allikatest kättesaadav teave) salajas ja konfidentsiaalsena ning seda kolmandatele isikutele või asutustele mitte avaldama ja enda või kolmandate isikute huvides mitte kasutama.


15. Vastutus.

Müüja vastutab üksnes otsese varalise kahju eest, mille ta on Lepingu rikkumisega Ostjale põhjustanud. Seejuures vastutab Müüja üksnes süüliselt põhjustatud kahju eest. Müüja ei vastuta ühelgi juhul Ostja saamata jäänud tulu eest.
Ulatuses, milles kehtivad õigusaktid seda lubavad, ei vastuta Müüja nõuete eest, mille on Toodetega seoses esitanud kolmandad isikud (nt Ostja klientidest lõpptarbijad).
Müüja ei vastuta mis tahes kahju eest, mille põhjuseks on Toodete ebaõige või eriotstarbeline kasutamine, nõuetele mittevastav hooldus või ladustamine või muu tegevus, mis ei vasta Toodete kasutusjuhendile.
Lepingu rikkumisest tulenev Müüja vastutus Ostja ees on piiratud nõude aluseks olevate Toodete hinnaga ning täiendavalt ka summaga, mis oli kõnesolevate Toodete eest Müüjale enne rikkumisest teadasaamist tegelikult tasutud.
Tingimustes sätestatud vastutuse piirangud ei kehti juhul, kui kehtivad õigusaktid keelavad vastutuse välistamise või piiramise.


16. Vääramatu jõud.

Kumbki Pool ei vastuta Lepingu mittetäitmise eest juhul, kui mittetäitmise (nt saekaatri, oluliste tootmisrajatiste, lao, laadimiskoha või platvormide kasutuspiirangute) põhjuseks on temast mittesõltuvad asjaolud, sealhulgas õigusaktide muudatused, riigi või kohaliku omavalitsuse või nende asutuste tegevus, rahvarahutused, sõjategevus, loodusõnnetus või muud vääramatu jõu asjaolud. Pooled on kohustatud jätkama lepinguliste kohustuste täitmist kohe pärast vääramatu jõu asjaolude äralangemist.
Kui vääramatu jõud on täitmist takistanud üle (90) päeva järjest, võib kumbki pool Lepingu üles öelda, teatades sellest kirjalikult teisele poolele.


17. Üleandmine.

Müüja võib Lepingust tulenevaid rahalisi nõudeid loovutada ilma Ostja nõusolekuta. Muul juhul ei või kumbki Pool enda Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele üle anda teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta.


18. Õigus tingimusi muuta.

Müüjal on õigus käesolevaid Tingimusi muuta. Müüja teavitab klienti muudatustest mõistliku aja jooksul ette e-kirja või Tingimuste kodulehel või veebipoes avaldamise teel. Tingimuste muudatused kehtivad kõigile tellimustele, mis esitati Müüjale pärast muudatuste tegemist ja nende teavitamisest Ostjale.


19. Kohaldatav õigus.

Lepingut täidetakse ja tõlgendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusele. Lepingule ei kohaldata ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG).


20. Vaidluste lahendamine.

Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused, erimeelsused ja nõuded lahendatakse Harju Maakohtus (Eestis Tallinnas).

ÜLDTINGIMUSED

AS NATURAL müügi üldtingimused