Ogaplaatfermide juhised

Käesolevad juhised annavad olulisi soovitusi ogaplaatsõrestike vedamiseks, mahalaadimiseks, hoidmiseks ehitusplatsil ja nende paigaldamiseks. Lisaks ehitajatele on neid soovitusi oluline teada ka projekteerijatel. NB! Juhised ei asenda projekti (tööjooniseid koos vajalike arvutustega). Lae kogu juhend .pdf filena >> 

Juhised on avaldatud 2003.a dets
EESTI EHITUSTEAVE ET-2 0506-0555
Koostanud insener Mati Pajus

 

Projekti dokumendid

Projektdokumentatsioon peaks ideaalis sisaldama kõiki järgmisi andmeid:

+ sõrestike asend plaanis koos vahekaugustega (sammudega);

+ sõrestike asend lõikes;

+ sõrestike geomeetria ehk tööjoonised;

+ andmed mitmest osast kokku pandavate sõrestike ühenduselementide, nende hulga ja kinnitusmooduste kohta;

+ toesõlme(-de) joonis(-ed) koos kinnitusdetailidega;

+ jäikus- ja tuulesidemete paigutus;

+ täitevarraste tugede ehk stabiilsussidemete paigutus;

+ pärlinite (talade) paigutus, ristlõiked ja kinnitused;

+ andmed roovitise (aluslaudise) paigutuse, ristlõike ja kinnituse kohta;

riputatud koormuste olemasolul nende asukohad ja lubatavad piirväärtused.

Projekteerimine

Öeldust tuleneb vajadus omada ogaplaatsõrestike projekteerimisel süsteemset tervikut vähemalt kahe olulise tegijaga:

+ sõrestikud projekteeritakse sellele tööle spetsialiseerunud projekteerimisfirma poolt;

+ projekteerimise aluseks on ehituse peaprojekteerija (selle all mõeldakse konstruktsioonide projekteerijat) poolt määratavad lähteandmed nagu koormused koos nende asukohtadega ja sõrestike peamõõtmed. Peaprojekteerija vastutab ka ehitise kui terviku kandevõime ja püsivuse eest. 

Ehitamine

Ehitamisel tuleb jälgida järgmisi olulisi momente:

+ sõrestike lahendusi ei tohi oma suva järgi muuta, st ei tohi teha sisselõikeid, eemaldada või lisada sõrestiku osi, suurendada koormusi, samuti ei tohi ära jätta sidemeid, muuta nende asukohta või nõrgestada ristlõiget;

+ kui ehitusfirma korraldab ise sõrestike veo, siis jääb temale vastutus veonõuete täitmise eest;

+ ogaplaatsõrestikest tervikkonstruktsiooni ehitusaegse ruumilise püsivuse ja stabiilsuse eest vastutab ehitise püstitaja;

+ peatöövõtja hinnata jääb sõrestikke puudutava info edastamise vajalikkus alltöövõtjatele, kusjuures eeltoodu kehtib ka alltöövõtjatele.

Järgnevaid viil- ja kelpkatuste sõrestike paigalduse kirjeldusi saab kohaldada enamikele konstruktsioonidele, osaliselt kombineerituna.

Transport, ladustamine, tõstmine

Klikkides edasi saad tutvuda levinumate transportimise ja objektil ladustamiste võimalustega.

Loe edasi

Paigaldamine ja kinnitamine

Klikkides edasi saad lugeda peamistest kinnutus viisidest ja paigaldamise levinumate töövõtetega.

LOE EDASI

Tungiv soovitus:

Puidu ja/või ogaplaatide silmaga nähtavatest kahjustustest ning jäävatest deformatsioonidest tuleb kindlasti teavitada tootja tehast.

Võimaluse korral koos tõestusega.